Background - Top

PSZOK NIEWIADOM UL. SPORTOWA

 

Punkt Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych

dla mieszkańców Rybnika oraz gminy Jejkowice

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej w Rybniku-Niewiadomiu przyjmowane są odpady mieszkanców miasta Rybnika oraz gminy Jejkowice.

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Rybnika lub gminy Jejkowice oraz po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 1. papier i tektura,

 2. metale,

 3. tworzywa sztuczne,

 4. szkło,

 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 6. odpady ulegające biodegradacji,

 7. odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

 8. zużyte opony ( z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),

 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 10. odzież,

 11. tekstylia

 12. odpady budowlane i rozbiórkowe,

 

17 01 01- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02- gruz ceglany,

17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia,

17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż w 17 01 06,

17 02 02- szkło,

17 03 80- odpadowa papa,

17 06 04- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 09 04- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 I 17 09 03

stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów
w gospodarstwach domowych w ilości do 0,50 Mg na nieruchomość na rok.

 

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

 

Odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów.

 

UPOWAŻNIENIE dla mieszkańców Rybnika - do pobrania

 

UPOWAŻNIENIE dla mieszkańców gminy Jejkowice - do pobrania