Background - Top

PSZOK BOGUSZOWICE

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

  • segregowane odpady komunalne:
  • papier, tektura
  • szkło opakowaniowe,
  • metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
  • odpady zielone,
  • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, rolniczych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych w ilości 0,5 tony na nieruchomość na rok w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowa papa, szkło budowlane oraz materiały izolacyjne.

 

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

W PSZOK prowadzony jest spis nieruchomości z których dostarczane są odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

WNIOSEK - do pobrania

Odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów.

 

UPOWAŻNIENIE - do pobrania

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!

Ze względów technicznych od 05.07.2021 r. czasowo zawieszamy odbiór odpadów o kodach:

- 17 02 02 - szkło;

- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (nie zawierających rtęci, PCB lub innych substancji niebezpiecznych). 

 

Od 01.07.2021 r. w/w odpady można oddawać w Punktcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej.